Statutul Clubului Sportiv al Surzilor „Tăcerea” Cluj-Napoca

CAPITOLUL I

Art.1-DENUMIRE

1.1. Asociatia are denumirea de CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR TACEREA CLUJ-NAPOCA

1.2.Pe cuprinsul intregului statut asociatia se va numi Clubul SPORTIV AL SURZILOR TACEREA

CLUJ-NAPOCA.

Art.2.FORMA JURIDICA

2.1. In conditiile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații şi fundații Clubul este o asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.

2.2. Potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Clubul este o structura sportiva, club sportiv de drept privat, fara scop lucrativ, persoana juridica nonprofit.

Art. 3. SEDIU

Sediul Clubului este in Cluj-Napoca, str.REPUBLICII NR. 68

Art. 4.DURATA

Clubul se constituie pe o durata nedeterminata incepand de la data inscrierii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut la Judecatoria Municipiului Cluj-Napoca.

CAPITOLUL II

Art. 5.Obiectivul de activitate:

a) Practicarea activitatii sportive in urmatoarele ramuri: atletism, barminton, lupte, inot, polo, tenis de camp, tenis de masa, baschet, minifotbal, fotbal, handbal, tir sportiv, ciclism, volei, orientare turistica, sah, table, schi.

b) Promovarea a cati mai multi sportivi in loturile nationale si reprezentarea cu cinste a sportului romanesc in competitiile nationale si internationale:

– jocurile olimpice ale surzilor C.I.S.S.

– campionatele europene ale surzilor E.D.S.O.si I.C.S.C.

– campionate mondiale ale surzilor

– campionatele balcanice ale surzilor

c). Participarea sportivilor clubului la campionatele si competitiile interne

d). Stabilirea relatiilor de colaborare cu alte cluburi similare din tara si strainatate

e). Selectionarea si pregatirea celor mai talentati sportivi

f). Folosirea in instruirea sportivilor a indicatiilor metodologice ale federatiilor pe ramura de sport

g). Initierea unor manifestari sportive dotate cu premii si trofeee cu caracter periodic pentru membrii clubului

h). Promovarea ramurilor sportive in cadrul scolilor speciale.

CAPITOLUL III

Art.6.PATRIMONIU:

Patrimoniul initial este de 5.000.000 lei.

Veniturile Clubului provin si din:

-cotizatiile membrilor;

-dobanzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale;

-dividentele societatilor comerciale infiintate de Club;

-venituri realizate din activitati economice directe;

-donatii, sponsorizari, sau legate;

-resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

-alte venituri in conditiile legii,

CAPITOLUL IV

ART. 7.CONDUCEREA CLUBULUI

Se va realiza prin Adunarea Generala si Consiliul de Conducere.

Conform cu înscrisul aflat la dosar Grefier

a). Adunarea Generala este organul suprem de conducere al clubului constituit din totalitatea membrilor asociatiei

b). Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

– aproba si modifica statutul

– alege si revoca membrii Consiliului de Conducere

– alege cenzorul

– aproba planul anual al Consiliului de Conducere

– analizeaza activitatea clubului

– aproba programa de activitate al clubului, calendarul sportiv intern si international, bugetul anual de venituri si cheltuieli

– decide asupra formelor de convocare a Adunarii Generale

c). Hotararile Adunarii Generale sunt statutare daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul membrilor clubului.

d). Asociatii au drept egal de vot in Adunarea Generala ce se convoaca cel putin o data pe an.

e). Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata din initiativa Consiliului de Conducere sau la cererea scrisa si motivata a cel putin o cincime din numarul membrilor clubului.

Art.8

a). Consiliul de Conducere este organul executiv al clubului format din cinci membri: Presedinte, Vicepresedinte, Secretar, doi membrii

Membrii Consiliului de Conducere pot fi realesi pe o perioda de 3 ani.

b). Membrii Consiliului de Conducere vor fi cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania.

c). Consiliul de Conducere alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte

d) Clubul este reprezentat in relatiile cu tertii si autoritati de catre presedinte sau vicepresedinte (cu deficienta de auz).

e). Membrii Consiliului de Conducere sunt raspunzatori pentru activitatea lor in conditiile impuse de OG 26/2000 si Legea Educatiei Fizice si sportului.

f). Consiliul de Conducere se intruneste o data la trei luni la sediul clubului, la o data stabilita de catre presedinte.

g). Deciziile din cadrul Consiliului de Conducere se iau cu votul majoritatii absolute.

h). Atributiile Consiliul de Conducere:

– asigura conducerea operativa a activitatii clubului si realizeaza actele administrative privind activitatile acestuia

– hotaraste primirea sau excluderea membrilor

– aproba cuantumul premiilor, cotizatiilor, indemnizatiilor, activitatilor de protocol si alte drepturi banesti ale membrilor clubului

– asigura avizarea bilantului si al bugetului de venituri si cheltuieli pe care le supune aprobarii Adunarii Generale

– indeplineste alte atributii acordate de catre Adunarea Generala

CAPITOLUL V

Art. 9.CENZOR

Cenzorul CSS „Tacerea” Cluj-Napoca este ONODI VER ALEXANDRU, domiciliat in ______________________________________, posesor al C.1. seria ______ nr. ______________, CNP __________________________, eliberat de Politia _________________________ la data de ________________.

a). Controlul gestiunii clubului este realizat de catre cenzori , numit de catre Adunarea Generala.

b). Cenzorul are obligatia sa supravegheze gestiunea clubului, sa verifice daca bilantul si celelalte acte sunt intocmite conform legilor in vigoare.

c). Cenzorul are obligatia de a aduce la cunostinta Consiliului de Conducere neregulile aparute si pot face propuneri privind remedierea acestora

CAPITOLUL VI

Art. 10.DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

a). Pot fi membrii ai clubului orice persoana cu deficient de auz de cel putin 50 db care solicita in scris acest lucru, angajandu-se sa respecte statutul clubului sa sprijine activitatea acestuia si sa plateasca anual o taxa de 120.000 lei.

b). Cererea de inscriere va fi aprobata de Consiliul de Conducere.

c). Pot fi membrii de onoare persoane ce nu au drept de vot in Adunarea Generala, alte persoane fizice sau juridice care solicita acest statut platind o taxa anuala de 200.000 lei.

d) Membrii pot solicita in orice moment retragerea prin comunicarea in scris a deciziei sale catre Consiliul de Conducere.

e). Pierderea calitatii de membru poate avea loc in urmatoarele situatii:

– prin cerere

– prin deces

– prin dizolvare clubului

– prin retragerea calitatii de membru de catre Consiliul de Conducere in cazul savarsirii unor abateri grave, incalcarea statutului, hotararilor Adunarii Generale sau neachitarea obligatiilor banesti fata de club.

Decizia de retragere a calitatii de membru poate fi contestata in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta a acesteia.

Art. 11. Membri Clubului au urmatoarele drepturi:

-sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Clubului;

-sa-si exprime liber parerile in probleme privind activitatea Clubului;

-sa fie desemnati ca reprezentanti ai Clubului la actiunile interne si internationale;

-sa beneficieze de actiunile si activitatile organizate de Club;

-sa primeasca titlu de membru de onoare pentru activitatea lor prin care au adus servicii deosebite Clubului in realizarea scopurilor propuse;

-sa fie recompensati pentru activitatea depusa, potrivit hotararii Adunarii generale.

Art. 12. Membrii Clubului au urmatoarele obligatii:

-sa participe la activitatile organizate si sa contribuie financiar la dezvoltarea Clubului;

-sa recunoasca si sa respecte Statutul Clubului si sa actioneze pentru cresterea prestigiului acestuia;

-sa nu intreprinda actiuni in defavoarea Clubului.

Art.13.RECOMPENSE

13.1.Membrii Clubului care se disting in practicarea ramurilor de sport prevazute in statut si dovedesc un atasament deosebit, precum si cei care au calitatea de sustinatori sau colaboratori si se disting in activitatile depuse pentru realizarea scopului Clubului pot fi recompensati, dupa caz cu:

a) oferirea de diplome de onoare

b). oferirea de carti de specialitate

c). insigne, medalii,

d) stagii in tara, intr-o statiune turistica

e) participarea la stagii, in strainatate

f). echipamente

g).burse

Art.14.SANCTIUNI

14.1. Pentru nerespectarea prevederilor legale, a statutului, regulamentului Clubului, precum si conduita speciala ceruta unui baschetbalist se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment

b) suspendarea dreptului de a participa la antrenament pana la o luna

c).excluderea din Club si pierderea calitatii de membru al Clubului.

14.2. In aplicarea sanctiunii se va tine seama de gravitatea faptei savarsite, vinovatia celui in cauza, urmarile faptei, antecedentele celui ce a savarsit fapta.

14.3.Membrii Consiliului de Conducere pot fi sanctionati doar de Adunarea Generala, intrunita in conditiile legii.

CAPITOLUL VII

Art. 15 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

15.1.Clubul se dizolvă:

a).de drept,

b) prin hotărârea judecătoriei;

c).prin hotărârea adunării generale.

15.2 Bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL VIII

Art. 16. Prevederile acestui statut nu pot fi modificate decat prin decizia Adunarii Generale.

Art. 17. Clubul va avea o ştampila, o sigla, un steag precum si alte elemente de identitate hotarate de catre Adunarea Generala.

Art. 18. Clubul recunoaste regulamentele interne si internationale ale Ministerului Tineretului si Sportului si federatiilor de specialitate.

Art. 19. Prezentul statut a fost redactat in 6 exemplare originale autentificate la notariat.

Art. 20. Persoana imputernicita sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice este: RODICA BOGDAN, cetatean roman nascut la data de ______________, domiciliat in _____________________________________________, posesor al C.I. seria __________ nr. _________________, CNP: ________________________________ eliberat de Politia ____________________ la data de __________________.

Proces verbal de constituire a CLUBULUI SPORTIV AL SURZILOR „TACEREA” CLUJ NAPOCA.

Incheiat azi

in cadrul Adunarii Generale la care au participat membrii fondatori:

Subsemnatii: Nume Domiciliu Semnatura

1. Bogdan Rodica ___________________________________________________

2. Necse Maria _____________________________________________________

3. Laslo Stefan-Daniel _____________________________________________

Persoanele mai sus mentionate si-au manifestat vointa si au luat hotararea de a infiinta CLUBULUI

SPORTIV AL SURZILOR „TACEREA” CLUJ-NAPOCA.

De comun acord intelegem sa ne aducem contributia, cunostintele in domeniu pentru realizarea scopului, acela de desfasurare a activitatilor sportive si de constituire in conditiile legii.

A fost supus spre aprobare STATUTUL DE FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV AL SURZILOR „TACEREA” CLUJ-NAPOCA cu ale carui prevederi au fost de acord toti membrii fondatori.